Доброго часу доби!
Свято на порозі
Наш новий проект
Реклама
На правах реклами
Допомога юриста

Статтi

Головна » Статті » Статтi » Документація

Домашня освіта в Україні

Домашня освіта в Україні

1. Юридичні підстави для отримання домашньої освіти.

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту
Повна загальна середня освіта є обов'язковою (ч. 1 ст. 53).
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам (ч. 2 ст. 53).

Закон України «Про освіту»
Стаття 50. Учасники навчально-виховного процесу
Учасниками навчально-виховного процесу є: батьки або особи, які їх замінюють, батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу (абзац 4 ст. 50).

Стаття 51. Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів
1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:
навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;
вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини
1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.
2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.
3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:
постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;
сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
4. Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.

Закон України «Про загальну середню освіту»
Стаття 13. Форми навчання
Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує Міністерство освіти України.
Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

Стаття 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють
1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;
приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів;
звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;
захищати законні інтереси дітей.
2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання (абз. 2 ч. 2 ст. 29);
3. У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною формою.

Закон України «Про охорону дитинства»
Стаття 19. Право на освіту
Для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, які потребують опіки і стороннього догляду, органи управління освітою, за згодою батьків дітей або осіб, які їх замінюють, забезпечують навчання в загальноосвітніх та спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах за відповідними навчальними програмами, у тому числі і в домашніх умовах (ч. 7 ст. 19).
Діти-інваліди та інваліди з дитинства, які перебувають у реабілітаційних закладах, закладах та установах системи охорони здоров'я, системи праці та соціального захисту населення, мають право на здобуття освіти за індивідуальними навчальними програмами, які узгоджуються з індивідуальними програмами реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства (ч.8 ст. 19).


2. Документи для оформлення індивідуального навчання.
Отримання учнями загальної середньої освіти за індивідуальною формою навчання регулюється Наказом Міністерства освіти України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
1.2. Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я, демографічної ситуації, організації їх навчання.
1.4. Індивідуальне навчання здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах (далі - навчальні заклади) усіх типів і форм власності.
1.6. Підставою для організації індивідуального навчання є:
- заява батьків або осіб, які їх замінюють;
- наказ директора навчального закладу;
- погодження місцевого органу управління освітою.
1.7. Право на індивідуальне навчання мають учні:
- які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад;
- яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця;
- які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу;
- які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб);
- які не встигають протягом двох років навчання у школі I ступеня (прим.: I ступінь - початкова школа (1 - 3(4) класи – термін навчання 3(4) роки);
- які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку (у разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату).
2. Організація індивідуального навчання
2.1. Для організації індивідуального навчання учнів, які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад, крім документів, визначених у п. 1.6., додається довідка, завірена печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу. Здійснюється навчання за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу (у міру потреби протягом навчального року).
2.2. Індивідуальне навчання учнів, яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця, організовується на базі найближчого за розташуванням до місця лікування навчального закладу, визначеного місцевим органом управління освітою, і починається не раніше 3-5 днів після того, як хворий поступає до лікувального закладу. При наявності у групі 5 і більше осіб навчання здійснюється за груповою формою (у міру потреби протягом навчального року).
2.3. Індивідуальне навчання учнів, які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу, крім документів, визначених у п.1.6, здійснюється на підставі рішення ради навчального закладу за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу на початку навчального року (на один рік).
2.4. Індивідуальне навчання учнів, які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб), організовується за індивідуальним навчальним планом, затвердженим місцевим органом управління освітою (з початку навчального року).
2.5. Для організації індивідуального навчання учнів, які не встигають протягом двох років навчання у школі I ступеня, які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку, крім документів, визначених у п.1.6, додається рішення психолого-медико-педагогічної консультації. Такі учні можуть продовжити навчання за індивідуальним навчальним планом та програмами.
2.6. Після закінчення терміну індивідуального навчання учень може продовжувати заняття у навчальному закладі, учнем якого він є, на загальних підставах (прим.: або може залишатися на індивідуальній формі навчання стільки часу скільки побажають батьки).
2.7. Індивідуальне навчання здійснюється педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту. Їх склад затверджується наказом директора навчального закладу, розклад навчальних занять погоджується (письмово) з батьками учнів.
4.2. Кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану визначається наказом директора та затверджується відповідним органом управління освітою:
1 - 4-ті кл. - 5 год. на тиждень, (Абзац другий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 61 від 05.02.2003)
5 - 9-ті кл. - 8 год. на тиждень,
10 - 12-ті кл. - 12 год. на тиждень
за умови виконання вимог Державного стандарту освіти.
Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначається наказом директора навчального закладу, затверджується відповідним органом управління освітою і становить:
1-4-ті кл. - 10 год. на тиждень на кожного учня,
5-9-ті кл. - 14 год. на тиждень на кожного учня,
10-12-ті кл. - 16 год. на тиждень на кожного учня.
(Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 797 від 15.10.2004).


3. Практичний досвід здобуття державної освіти дітьми в домашніх умовах.

Екстернатна форма навчання
(практичний досвід Пісьмак Олени)

Здрастуйте друзі і однодумці! Ми вирішили відгукнутися на ваше прохання і розповісти про те, яким чином наша чотирнадцятирічна дочка ось уже сьомий рік знаходиться на экстернатному навчанні. Питання це для багатьох зараз стає все більш актуальним, оскільки система освіти як ніколи залишає бажати кращого. Якщо читача зацікавлять результати проведених нами незалежних психологічних досліджень, що показують реальну картину внутрішнього світу сьогоднішнього рядового школяра, ми можемо і далі продовжити розмову на сторінках газети.
Так склалося, що коли Карині було шість років, ми виїхали на роботу до Варшави. Там вона пішла в перший клас середньої школи при Посольстві РФ. І перший рік навчання коштував 1100 $. Благо, що за кордоном ще тоді існувала можливість вибору будь-якої форми навчання. Тому 2 і 3 класи вона вчилася на екстернаті, відвідуючи школу 1 раз в два тижні. У цей день вона займалася всіма предметами з вчителькою один на один і здавала теми, задані минулого разу. У вільний час у неї була можливість відвідувати приватну гончарну школу, ходити до басейну, малювати, читати, писати і т.д. Тому, коли ми повернулися в 2002 році на Україну, саме такий образ навчання вважали для себе більш прийнятним.
Проте 1 вересня 2002 року Карина пішла в 5 клас однієї з найзвичайніших шкіл в Черкасах на стандартне навчання. Це був, мабуть, найскладніший період в її шкільному житті. У дівчинки не було навиків групового навчання, наприклад, записати швидко диктоване всьому класу або списати з дошки декілька пропозицій до того, як його зітруть з дошки і т.д. Вона звикла до індивідуальних занять і інше давалося важко, хоча відносини з дітьми були теплими і дружніми. Щодня, приходивши зі школи, вона сідала робити уроки і це затягувалося до пізньої ночі. Непомірні об'єми різноманітної інформації, особливо точних наук, віднімали багато сил і радощів життя. Додаткові заняття з вчителями не дали результатів. Карина перестала писати вірші і казки, вона більше не ліпила і не малювала, вогник в очах затухнув, і я зрозуміла, що далі так продовжуватися не буде. Вона стала часто питати мене: «Навіщо мені це потрібно?» Будучи психологом, я не змогла на ці питання відповісти, як завжди говорять: Ти мусиш це знати, щоб отримати гарну оцінку, а оцінка тобі потрібна, щоб отримати хороший диплом, а з ним ти поступиш у ВУЗ, а звідти підеш на роботу за фахом, за це отримаєш гроші, які витрачатимеш на квартплату, одяг і харчі + .". Я дивилася в її чесні очі і чесно відповідала: «Не знаю».
На зимових канікулах, проучившись 4 неповних місяця, Карина одного разу сказала мені: "Знаєш, мама, я більше не піду в школу, буду вчитися удома". З тих пір учимося на екстернаті. Треба сказати, був і плюс в цьому навчанні, ми встигли провести психологічне дослідження в її класі, оскільки мене дуже зацікавив стан інших дітей в школі, їх внутрішній світ, особисті відносини, відносини з вчителями і т.д. Результати підтвердили мою думку про те, що дочка моя не одна така і що майже все шкільне життя дитини є малою ланкою в згубному ланцюзі роддом-дитсад-школа-вуз-работа-пенсія-крематорій". Така моя думка і до цього дня. Тоді ми і вирішили діяти. Наштовхнувшись у школі на повне нерозуміння з приводу альтернативного навчання, ми звернулися в єдину інстанцію, яка могла дозволити відвідувати школу зрідка. Це обласна медико-психолого-педагогічна консультація, що існує в кожному обласному центрі. Пішли прямо до директора і все чесно розповіли. Поки ми спілкувалися, психологи стали перевіряти у Карини увагу, мислення, уяву, пам'ять і т.д. В кінці тривалої і відвертої розмови цей сивоволосий, дуже немолодий, чоловік потиснув нам руки, призначив дочці экстернатне навчання, написав на картці шифр з чотирьох латинських букв (значення яких не повинне цікавити ні вчителів в школі, ні директора, а тільки шкільного психолога). А наприкінці сказав таку фразу: "Я працюю в системі освіти 40 років і бачу всі її мінуси. Все більша кількість батьків хоче забрати своїх дітей зі школи правдами і неправдами. Але змінити тут вже нічого не можна. Хіба що ви або такі, як ви, батьки зможуть зрушити справу освіти з мертвої точки, тоді я ще раз міцно потисну вам руку. Успіхів вам!" Ми подарували йому на пам'ять декілька нових віршів Карини, а психологи зробили висновок, що дитина повністю здорова, а психічний розвиток вище середнього рівня. З цим напрямом (яке потрібно відновлювати 1 раз в півріччя) ми вирушили в РОНО до шкільного інспектора, яка написала ще один бланк (у ньому вказала рекомендовані 5 годин в тиждень для дитини 5 класу). З цими паперами ми звернулися до завуча школи, яка зобов'язана була знайти в шкільному плані "вікна" вчителів по необхідних предметах, щоб дитина могла спілкуватися з вчителем індивідуально. Вийшло 2 дні по 2 і 3 години в тиждень.
Радості дочки не було кінця. Вона горіла творчістю, бали оцінок поповзли вгору. Так пройшло ще півроку. Іноді їй просто хотілося відвідати декілька цікавих предметів, адже ніхто не примушує. Так і було, і всі сприймали це нормально, тільки діти в класі заздрили, що не можуть бути "вільними слухачами".
До кінця шкільного року ми перебралися на хутір. Сімей з дітьми ставало все більше і до осені перешли на екстернат. На сьогодні – дев’ятеро дітей, одна дівчинку минулого року закінчила і одна дівчинка починає екстернат у вересні в 1 класі. Незадоволених немає і оцінки непогані. Тут ми діяли по іншому. Наш хутір знаходиться за 15 км. від села, в якому є школа. Всі батьки зібралися і поїхали до Чигирина (наш районний центр), в районне відділення освіти. Там кожен написав інспекторові заяву на экстернатне навчання дитини внаслідок віддаленості школи на 15 км. від будинку і відсутності транспорту (якого сільрада нам виділити не змог) і вони з радістю погодилися. Ще ми їм пояснили, що стоїмо за своїх дітей горою і самі особисто займаємося вихованням і освітою, ні на кого не покладаючи цей священний обов'язок і відповідальність. Вони були здивовані, зустрічаючи вперше таких батьків в своїй довгій практиці. А ми ще наприкінці розповіли про органи місцевого самоврядування і про те, що приміщення колишнього ФАПа власними силами переобладнали під хуторский клуб для організації культурного дозвілля, і де, з часом, коли дітей додасться, буде нова школа. Нам пішли на поступки і ми трішки подружилися. Ще в цьому році діяв закон про 5 предметах для початкової школи в тиждень і 8 предметах для старшокласників на екстернаті.
Виходить, що в атестат виставляються оцінки за всі предмети, а учать всього 5 або 8. Тому, в Чигирінському РОНО ввели обов'язкове вивчення всіх предметів, але оскільки форма – індивідуальна, то в 8 годин в тиждень входять всі предмети, які вибрав учень по 1-2 годині, і додатково по 0,25 або 0,5 години – інші, щоб хоч якось оцінити.
Почастішала і відвідуваність два рази в тиждень по 4 години – це на всі предмети (всього 8 годин в тиждень для старших класів). Маршрутом забезпечили безкоштовний проїзд всім нашим дітям.
У минулому році діти відвідували школу в слушний для них час. Могли здати за раз декілька предметів, а іншим разом - інші і так чергувати. Хтось здавав програму одного предмету за рік, а потім переходив до наступного предмету. Відвідували школу і 1-2 рази в тиждень, і 1-2 рази в чверть. Карина спілкувалася, наприклад, з викладачем по фізиці в грудні і травні, а ось на алгебру її натхнення в тому році не вистачило. Але це її вибір, і ніхто правил не диктує. Оцінки від 7 до 11 і товаришує з однокласниками. Попереду 9 клас і іспити, які доведеться здавати. Якщо вирішить, що їй це потрібно, здасть, і непогано, якщо немає, то з нашого боку недоцільно її переконувати. Карина двічі була в школі Щетініна, у вересні позаминулого і січні минулого року. Взимку вона тиждень вчилася там на «хімічному факультеті» і їй дали рекомендацію на літо з метою 28-денного занурення в предмети. У неї є всі шанси залишитися там на навчання. Поки Карина вирішила виїхати до бабусі на західну Україну в гості. Там всі діти - частинки одного цілого організму Школи, а дочка у нас яскрава індивідуальність, і ці дві речі не зовсім поки в'яжуться один з одним у неї в душі. Моя ж думка така: будь-яка яскраво-виражена індивідуальність може легко виявитися в такому прекрасному згуртованому колективі, як школа у Текосі, якщо дитині привиті навики суспільного життя, беззаперечної дисципліни, дотримання режиму дня, виконання вказівок вищестоящих і т.д. Якраз те, що нам не вистачає. А принципи роботи в школі Щетініна вважаю перехідним пунктом від звичайної школи до Родової. Виходячи з досвіду, треба сказати, цей перехід швидко не здійсниться. Головною ж причиною цього вважаю недостатній рівень усвідомленості самих батьків, які могли б стати другом і помічником дитині, безпосередньо беручи участь в самому процесі навчання. Ми просили Михайла Петровича посприяти у відкритті альтернативної школи у нас на хуторі. Він відповів, що єдиний варіант для нас, це відправити хоч би одну дитину на навчання до них з метою перейняття досвіду подачі шкільної інформації. Така дитина після повернення зможе навчити і інших і таким чином нова школа отримає свій розвиток.
Як бачите, экстернатне навчання має, як і все в світі, свої плюси і мінуси. І перш ніж переводити дитину на цю форму навчання, слід реально оцінити бажане і можливе. Якщо дитина здатна самостійно ухвалювати рішення, виконувати завдання, якщо їй є чим зайнятися у вільний час (якого стає дуже багато), якщо вона не боїться бути білою вороною в класі (це особливо стосується городян) і якщо його батьки не націлюють на обов'язковий вступ до вузу і інші області стандартних суспільних відносин, то, мабуть, можна цей крок зробити. І хай батьки відійдуть від вічного страху: "Він зовсім тоді вчитися перестане!". Таке буває в перші 4-6 місяців, оскільки шкільне навчання відохочує поглинати будь-які знання. З часом дитина сама знайде слушний час для цього. Вона трішки «відпочине» і побачить, як колись в дитинстві, що вчитися дуже цікаво. І батьки - перші в цьому помічники.
Якщо при читанні у вас виникли питання, можна звертатися безпосередньо до нас за адресою:
Пісьмак Олена, хутір Буда, з. Мірошники, Чигиринський р-н, Черкаська обл., 20933 або sketchy_ds@mail.ru

Індивідуальна форма навчання
(практичний досвід Волошиної Оксани)


Напередодні нового навчального року мені захотілося поділитися нашим досвідом здобуття освіти по індивідуальній формі навчання (ІФН).
Отож. Ми живемо на хуторі. Найближча школа знаходиться за 15 км. від нас. Діти з хутора (поселенці; до нас постійно проживаючих сімей з дітьми тут не було) навчаються по ІФН вже 3 роки. У кожній сім'ї відношення до навчання різне і, відповідно, справляється кожен по-своєму.
У нашій сім'ї діти (5 і 8 клас) по такій системі проучилися 1 рік. Ми вже йшли по уторованій доріжці, тобто оформлення пройшло абсолютно без ускладнень. Ми просто написали заяву на ім'я директори школи. Минулого року по ІФН на учня виділялося в школі 8 годин в тиждень. Тобто, кожен учень зі всього списку предметів вибирав 8 предметів. Кожна наша дитина вибрала ті предмети, які йому до вподоби. Це набагато скоротило кількість негативних емоцій відразу. Спочатку ми підійшли не серйозно до навчання. Діти займалися час від часу, їздили в школу раз в тиждень і здавали небагато тем. До Нового року ми зрозуміли, що дітки відстали по багатьом предметам, і що навчання не можна пускати на самоплив. Майже всі зимові канікули були присвячені підтягуванню алгебри.
Ми пробували займатися в різний час доби. І зрозуміли що найплідніше це вранці. Виходило приблизно 3-4 години, зазвичай з 10-11 до 13-14 годин. Не дарма ж є прислів'я: "Зробив діло - гуляй сміло". Дуже зручно здавати цілими блоками, темами. Це дуже добре виходило по біології, географії, фізики (старший), природознавства (молодша). Ще радимо більше вирішувати практичні завдання для кращого засвоєння і запам'ятовування теми (алгебра, математика, фізика, хімія, мови). Те, що добре відчули на конкретних прикладах, запам'ятовується набагато краще, ніж сухі розумові знання.
Чим сподобалося таке навчання, крім усього іншого - ми не прив'язані до школи у просторі та часі. Наприклад, коли цього року приїжджали барди до нас в місто, ми зі спокійною душею (без всяких відпрошувань, мед. довідок) виїхали на тиждень до Черкас.
Ще живучи і навчаючись в місті, ми з дітками узяли собі за правило нести в школу додаткову, позитивну інформацію. Для того, щоб це не сприймалося як якесь нав'язування і не відштовхувало людей (викладачів і дітей), ми стали писати реферати (з прочитанням в класі) по темах, які діти проходили по різних предметах.
Наприклад. Ботаніка - 6 кл.: "Кедр. Сімейство голонасінні" і вибрали цікаву інформацію про кедр не тільки з біологічної точки зору. "Дуб. Довгожителі серед рослин" (те саме, з написанням прислів'їв, прикметами і т. д.) Історія - 7 кл.: "Введення християнства на Русі". Природознавство - 5 кл.: "Жива вода" по телепередачі "Теорія неймовірності" з перерахуванням всіх учених що брали участь в передачі. Дітки в класі слухали з великим інтересом.
Не забувайте, що вчителі теж люди. З ними можна домовлятися (не у сенсі хабарів) про зручнішу форму здачі предметів. І, крім того, нікому не сподобається, коли учень "бекае" і "мекає". Не випробовуйте терпіння викладачів.
На завершення хочу звернути вашу увагу на те, що відношення дітей до навчання залежить від відношення до нього батьків. Ми, дорослі, багато спілкуємося між собою, обговорюємо ті теми, які нас хвилюють. Діти слухають це все і, як мовиться, мотають на вус. Давайте стежити за своєю мовою і не будемо негативними, і не виховуватимемо негативістів з дітей (то неправильно, це погано). Давайте проростати зеленою травичкою крізь бетон освітньої системи. Ми це можемо. Це в наших силах.с
Волошина Оксана, серпень, 2006 р.
kedr_nastya@gala.net


4. Виходячи з вищевикладеного, законодавство України:
- зобов'язує здобуття дітьми повної загальної середньої освіти (ст. 53 Конституції України);
- забезпечує розвиток різних форм освіти (групової і індивідуальної форм навчання) і вільний вибір будь-якої форми навчання дітей (ст. 53 Конституції України, ст. 51 Закону України «Про освіту» і абз.2 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про загальну середню освіту»);
- надає охочим право і створює умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном (ч. 1 ст. 13 Закону України «Про загальну середню освіту»);
- забезпечує можливість батькам проводити навчання дитини за індивідуальною формою (ст. 29 Закону України «Про загальну середню освіту»);
- для дітей-інвалідів і інвалідів з дитинства, які потребують опіки і стороннього догляду, забезпечує навчання, у тому числі і в домашніх умовах (ч. 7 ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства»);
- надає можливість батькам забезпечувати здобуття дітьми повноцінної домашньої освіти (абз. 5 ч. 3 ст. 59 Закону України «Про освіту»).


Згідно абз. 5 ч. 3 ст. 59 Закону України «Про освіту» батькам надається можливість в забезпеченні здобуття дітьми повноцінної домашньої освіти
Індивідуальна форма навчання відноситися до отримання освіти в учбових закладах, відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про загальну середню освіту» і п. 1.4. Наказу Міністерства освіти України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».
Тобто, індивідуальна форма навчання не відноситися до домашньої освіти. Але індивідуальне навчання може проводиться без відвідування учбового закладу.
Оскільки законодавство України передбачає отримання дітьми освіти в домашніх умовах, то, швидше за все, потрібно буде з місцевою школою домовлятися про здобуття вашою дитиною домашньої освіти, з можливою здачею іспитів екстерном. Одне, з упевненістю, можу сказати, що вони відмовити вам в цьому не мають права.
Нормативно-правовий акт (документ), який регулював би отримання домашньої освіти, мені не зустрічався. Якщо у когось є практичний досвід по отриманню саме домашньої освіти або відповідний нормативний документ, то буду дуже вдячливий за те, щоб їх вислали мені.
Також хотілося сказати, що багато нормативно-правових актів, регулюючих экстернатну форму навчання скасовані. Швидше за все, в своїй місцевій школі потрібно буде дізнаватися про экстернатну форму навчання.


У статті використані витяги з законодавства України станом на 07 серпня 2006 р. У подальшому можливі внесення змін і доповнень, тому необхідно стежити за станом чинного законодавства України.
Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.kiev.ua

З повагою та відкритою душею, Вячеслав Богданов, vyacheslav_bgd@mail.ruВідповідь на лист по законності права на отримання дітьми домашньої освіти

Добридень, Вячеслав Богданов!
Прочитала Вашу статтю в "Рідній газеті" (прим.: «Домашня освіта в Україні», «Рідна газета» № 1(3), 2007 р.) і вирішила випробувати щастя. Спочатку звернулася з дочкою до директора школи. Отримали відповідь "у нас такого немає".
Написали заяву начальникові відділу освіти нашого району і через 20 днів одержали такий лист:

"Розглянувши Вашу заяву щодо домашньої форми навчання Вашої доньки, повідомляємо наступне:
Ви спираєтесь на Закон України "Про освіту" (ст. 59, п. 3), а саме, що батьки зобов'язані сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти, або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо його змісту, рівня та обсягу. Хочемо роз'яснити, що під домашньою освітою в Законі йдеться про індивідуальну форму навчання дітей, якій вони підлягають у разі хвороби або прискореного опановання програмного матеріалу.
Хотіли б звернути Вашу увагу на вимоги, визначені Державним стандартом загальної середньої освіти. Це - зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні (Закон України "Про загальну середню освіту", Р. V, ст. 30, п. 1). Зміна змісту і обсягу Державного стандарту загальної середньої освіти іншими органами виконавчої влади не допускається (Закон України " Про загальну середню освіту", Р. V., ст. 31, п. 1).
Відповідність освітніх послуг Державним стандартам і вимогам виконується шляхом ліцензування, інспекції, атестації і акредитації закладів освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на право здійснення освітньої діяльності відповідно до державних вимог надає Міністерство освіти і науки України. Саме загальноосвітній навчальний заклад забезпечує відповідність рівню загальноосвітньої середньої освіти Державному стандарту загальної середньої освіти.
Ви не маєте ліцензії МОН України на надання освітніх послуг, отже, не маєте права навчати самостійно Вашу дитину.
Хочемо також зауважити, що структура освіти не передбачає домашньої освіти. (Закон України "Про освіту", Р. ІІ, ст. 29). А серед форм навчання визначаються групова і індивідуальна, для прискореного закінчення школи - екстернат.
Сподіваємось, що приведені аргументи задовольнять Вас та нададуть більше інформації, щодо обов'язкової загальної середньої освіти.
З повагою, Начальник відділу освіти".
Будь ласка, порадьте, як нам поступати далі.
З повагою, Ірина. Кривий Ріг igorn@ingok.com.ua


Згідно ст. 13 Закону України «Про загальну середню освіту» існують тільки групова і індивідуальна форми навчання, які здійснюються в загальноосвітніх навчальних закладах.
У абзаці 5 ч. 3 ст. 59 Закону України "Про освіту" передбачається, що батьки і особи, які їх замінюють, зобов'язані сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо його змісту, рівня та обсягу.
Тобто, домашня освіта не відноситься до форм навчання що проводяться в навчальних закладах. Відповідно, домашня освіта до навчальних закладів не відноситься і не є індивідуальною формою навчання (що проводиться в навчальному закладі).
До того ж, роз'яснювати (давати тлумачення) закону має право тільки Конституційний суд України. А в самому Законі України "Про освіту" ніде не йде мова, що домашня освіта є індивідуальною формою навчання дітей.

Згідно абзацу 4 ст. 50 Закону України "Про освіту" учасниками учбово-виховного процесу є: батьки або особи, які їх замінюють, батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу.
Ліцензії на право здійснення освітньої діяльності необхідні навчальним закладам, а домашня освіта до навчальних закладів не відноситься.
Тому батьки мають законне право забезпечувати повноцінну домашню освіту, тобто самостійно навчати своїх дітей, де прямо про це йде мова в абзаці 5 ч. 3 ст. 59 Закону України "Про освіту".

Можливо, Вам варто написати в заяві, що ви хочете перевести дитину на домашню освіту згідно абзацу 5 ч. 3 ст. 59 Закону України "Про освіту" (а не на домашню форму навчання) і зобов'язуєтеся забезпечувати йому повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо його змісту, рівня і об'єму. І в цій заяві написати, що домашня освіта не відноситься до індивідуальної форми навчання, і ви маєте законне право на навчання своєї дитини в домашніх умовах. Окрім цього, можна ще написати, що у разі відмови вам доведеться звернутися з позовною заявою до суду для реалізації вашого законного права на отримання дітьми домашньої освіти.
Також, Ви можете звернутися до юриста, який погодиться скласти звернення до директора школи або начальнику відділу освіти з приводу законності вашого права на отримання дітьми домашньої освіти.
Трудність ситуації з домашньою освітою полягає в тому, що в законодавстві це питання не врегульоване. У Законі України "Про освіту" мовиться тільки про те, що батьки можуть забезпечувати повноцінну домашню освіту. А підзаконного нормативно-правового акту, який би регулював ці відносини, поки немає.
Тому, потрібно створювати прецедент (приклад) по реалізації права батьків на домашню освіту своїх дітей.
Ситуація схожа з питанням реєстрації народження дитини, народженої вдома (детально про це розглянуто в газеті «Бути добру» № 6, 2006 р.).
Це питання було навіть законодавчо врегульований, але чиновники, які вперше з цим стикалися, відмовляли в реєстрації народження такої дитини, тому що «у них такого не було» або «так не можна».
В загалі, дорогу осилить той, що йде.

У статті використані витяги з законодавства України станом на 01 квітня 2007 р. У подальшому можливі внесення змін і доповнень, тому необхідно стежити за станом чинного законодавства України.
Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.kiev.ua

З повагою та відкритою душею, Вячеслав Богданов, vyacheslav_bgd@mail.ruВідповідь на лист по законності права на отримання дітьми
домашньої освіти

(відповідь Міністерства освіти і науки України
по навчанню дитини в домашніх умовах)


Добридень, Вячеслав!
Спасибі за Вашу відповідь і рекомендації з приводу домашньої освіти в Україні. За Вашою порадою ми звернулися до юристів і склали заяву Міністерству освіти і науки України.
“ЗАЯВА
Посилаючись на закон України «Про освіту» (ст. 59 ч. 3), прошу Вашого дозволу здобувати домашню освіту у формі екстернату моєї дочки, яка вчиться в 6-Б класу загальноосвітньої школи міста Кривого Рогу.
Мій чоловік і я маємо вищу педагогічну освіту (копії дипломів додаються).
Ніяких претензій ні до школи, ні до системи освіти у нас немає. Наша мета – приділяти своїй дочці більше уваги і максимально використовувати її учбовий потенціал (в даний момент вона вчиться на “добре”, але могла б і на “відмінно”).
Я в справжній період не працюю, тому маю достатньо часу, щоб організувати своїй дитині повноцінну домашню освіту. А у разі потреби наше матеріальне положення дозволить нам найняти для дочки і репетитора.
Дуже прошу вирішити наше питання позитивно.”

Через півтора місяці була отримана відповідь.


Міністерство освіти і науки України
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти


У департаменті загальної середньої та дошкільної освіти розглянуто Вашого листа щодо умов організації навчання дочки у домашніх умовах. З означеного роз`яснюємо.
Питання організації індивідуальної форми навчання визначаються Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 20.12.2002 № 732, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 р. № 9/7330.
Право на індивідуальне навчання мають учні:
- які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад;
- яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця;
- які мають високий навчальній потенціал і можуть прискорено закінчити школу;
- які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб);
- які не встигають протягом двох років навчання в школі першого ступеня;
- які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку (у разі, якщо батьки, або особи, які їх замінюють, відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату).

Індивідуальне навчання здійснюється педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту, їх склад затверджується наказом директора навчального закладу, розклад занять погоджується (письмово) з батьками учнів (п.2.7).
Індивідуальне навчання учнів, які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу, здійснюється на підставі рішення ради навчального закладу за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу на початку навчального року (на один рік).

Заступник Директора департаменту,
Начальник відділу І.М.Буденна”

Як бачите, майже нічого нового. Тільки невеликий натяк на те, що все вирішує директор школи. Значить, шукатимемо чудо-директора.
З повагою, Ірина igorn@ingok.com.ua
Сподіваюся, що продовження триває.Домашня освіта не здійснюється у формі екстернату. Екстернат відноситися до учбово-виховного процесу, здійснюваного в загальноосвітніх навчальних закладах для прискореного закінчення школи (ст. 13 Закону України «Про загальну середню освіту»).
І як мовилася раніше (стаття «Відповідь на лист по законності права на отримання дітьми домашньої освіти», «Родная газета» № 2(4), 2007 р.) домашня освіта не відноситися до індивідуальної форми навчання.
Зокрема, згідно п. 1.4. Наказу Міністерства освіти України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» індивідуальне навчання здійснюється в загальноосвітніх учбових закладах. І відповідно до п. 2.7. даного Наказу індивідуальне навчання здійснюється педагогічними працівниками.
А абзац 5 ч. 3 ст. 59 Закону України "Про освіту" передбачає, що батьки і особи, які їх замінюють, зобов'язані сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо його змісту, рівня та обсягу.
Тобто, виходячи зі змісту цієї статті (абзац 5 ч. 3 ст. 59), домашня освіта здійснюється не в навчальному закладі і не педагогічними працівниками.
До того ж, форми навчання (групова і індивідуальна) відносяться до учбово-виховного процесу, здійснюваного в загальноосвітніх навчальних закладах (ст. 13 Закону України «Про загальну середню освіту»).
Виходить, що індивідуальна форма навчання і домашня освіта - це різні речі.
Найцікавіше те, що законодавчої бази (нормативно-правових актів), які регулювали б питання домашньої освіти немає. Тому чиновники (і у сфері освіти) під домашньою освітою розуміють індивідуальну форму навчання, яка до речі може проводиться в домашніх умовах. Але домашня освіта і освіта в навчальних закладах (групова і індивідуальна форми навчання) – не одне і теж.
Це ж видно і в змісті абзацу 5 ч. 3 ст. 59 Закону України "Про освіту", де присутній прикметник «або»: батьки і особи, які їх замінюють, зобов'язані сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо його змісту, рівня та обсягу.
Чиновникам просто ні коли займатися вниканням в суть справи (багато "текучки"). І, на їх думку, у них це питання вирішується так, як вони відповіли в своєму листі.
Тому, я думаю, що краще знайти хорошого юриста, який упевнений, що Ви можете займатися домашнім навчанням (а не навчанням дитини по індивідуальній формі) і закон Вам це дозволяє. І з цим юристом вирішити питання домашньої освіти для вашої дитини і, якщо доведеться, то навіть через суд (потрібно створювати прецедент (приклад) по реалізації права батьків на домашню освіту своїх дітей).
Або, якщо Вас це влаштовує, навчати дитину по індивідуальній формі навчання, яке дозволяє проводити навчання в домашніх умовах.

У статті використані витяги з законодавства України станом на 17 червня 2007 р. У подальшому можливі внесення змін і доповнень, тому необхідно стежити за станом чинного законодавства України.
Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.kiev.ua

З повагою та відкритою душею, Вячеслав Богданов, vyacheslav_bgd@mail.ruДжерело: http://ridnapartiya.org.ua/forum/viewtopic.php?t=373


Категорія: Документація | Додав: manuna (16.07.2015) | Автор: Вячеслав Богданов E
Переглядів: 867 | Теги: домашня освіта, екстернатна форма навчання, екстернат | Рейтинг: 5.0/1

Схожі матеріали
  • [Коментарi iз соцiальних мереж]
  • [Коментарi за допомогою Порталу]
На пульсі новин!
При використанні авторської картинки цього сайту - активне посилання та розміщення банера -
ОБОВ'ЯЗКОВО!

Початкове навчання
Ми на facebook
Рецепт для мамочек
Реклама
Опитування
Які теми занять "ШКОЛИ молодих фахівців" найбільш Вам цікаві:
Всього відповідей: 466

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0
Замовити сертифiкат Замовити диплом Правила публікації Частi питання Про Портал Команда Порталу     Всi права захищенi!
    www.nachalka.com.ua © 2008-2012


Хостинг від uCoz

▲ ВГОРУ ▲