Доброго часу доби!
Свято на порозі
Наш новий проект
Реклама
На правах реклами
Допомога юриста

Статтi

Головна » Статті » Статтi » Документація

ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ

Перехід та навчання на екстернаті керується такими нормативними документами:

1) Закон України вiд 13.05.1999 № 651-XIV Про загальну середню освіту.

Стаття 13. Форми навчання

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує Міністерство освіти України.
Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

2) Закон України вiд 23.05.1991 № 1060-XII Про освіту.

Стаття 3. Право громадян України на освіту
1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується:
розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти;
відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина;
різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, екстернатом, а також педагогічним патронажем.
8. Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

3) Міністерство освіти і науки України, Наказ від 18.02.2008 N 94 Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

7. Атестація екстернів
7.1. Можливість пройти атестацію й отримати відповідний документ про освіту за дозволом місцевого органу управління освітою мають екстерни, які:
- не відвідують загальноосвітній навчальний заклад з різних причин;
- отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном;
- мають бажання прискорено опанувати навчальний матеріал відповідного класу, ступеня навчання;
- не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної
середньої освіти; - є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
7.3. Заяви на проходження атестації від екстернів, батьків або осіб, які їх замінюють, приймає керівник навчального закладу з жовтня поточного навчального року, але, як правило, не пізніше ніж за три місяці до початку атестації.
7.5. Екстерни допускаються до атестації:
- за курс початкової загальної освіти;
- за курс базової загальної середньої освіти, якщо мають документ про відповідний рівень освіти;
- за курс повної загальної середньої освіти, якщо мають свідоцтво про базову загальну середню освіту.
7.6. Адміністрація навчального закладу, в якому здійснюється атестація, зобов'язана ознайомити екстерна, батьків або осіб, які їх замінюють, з цим Положенням, порядком проведення атестації.
7.7. Екстерни можуть оцінюватися з одного або декількох предметів за один чи кілька класів у письмовій формі.
7.8. Перед атестацією проводиться річне оцінювання з предметів інваріантної частини навчального плану. Проходження річного оцінювання є передумовою для проходження екстерном атестації.
7.9. Рішення про допуск екстерна до атестації приймається педагогічною радою навчального закладу, затверджується наказом директора.
7.10. Річне оцінювання та атестацію екстерн проходить в одному навчальному закладі.

4) Міністерство освіти і науки України, Наказ від 19.05.2008 N 431 Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах.

П. 1. Загальні положення
1.1. Екстернат - одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти (табель, свідоцтво, атестат).
Екстерн - особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень та державної підсумкової атестації (далі - атестація) на базі загальноосвітніх навчальних закладів.
1.2. Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком.
1.3. Можливість пройти річне оцінювання за відповідний клас та атестацію за освітній рівень відповідно початкової, базової і повної загальної середньої освіти мають особи, які:
- з будь-яких поважних причин не мають змоги відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі;
- прискорено опанували навчальний матеріал відповідного класу, ступеня навчання;
- не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти;
- є учнями загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою навчання та з не залежних від них причин не можуть пройти річне оцінювання та атестацію не більше ніж з двох предметів;
- є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання та (або) не пройшли атестацію з будь-яких предметів (кількість предметів не обмежується);
- отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном;
- є громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном і навчаються в Міжнародній українській школі за дистанційною формою;
- є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

П. II. Порядок зарахування на екстернат
2.1. Зарахування осіб на екстернат здійснюється за погодженням з відповідним органом управління освітою та згідно з наказом керівника навчального закладу для:
- повнолітніх - за їх особистою заявою;
- неповнолітніх - за заявою батьків або осіб, які їх замінюють.

Юридические основания для получения домашнего образования.

Конституция Украины
Статья 53. Каждый имеет право на образование
Полное общее среднее образование является обязательным (ч. 1 ст. 53).
Государство обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях; развитие дошкольного, полного общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного образования, разных форм обучения; предоставление государственных стипендий и льгот ученикам и студентам (ч. 2 ст. 53).

Закон Украины «Про освіту»
Статья 50. Участники учебно-воспитательного процесса
Участниками учебно-воспитательного процесса является: родители или лица, которые их заменяют, родители – воспитатели детских домов семейного типа (абзац 4 ст. 50).

Статья 51. Права воспитанников, учеников, студентов, курсантов, слушателей, стажёров, клинических ординаторов, аспирантов, докторантов1. Воспитанники, ученики, студенты, курсанты, слушатели, стажёры, клинические ординаторы, аспиранты, докторанты соответственно имеют гарантированное государством право на:
обучение для получения определённого образовательного и образовательно-квалификационного уровней;
выбор учебного заведения, формы обучения, образовательно-профессиональных и индивидуальных программ, внеклассных занятий;

Статья 59. Ответственность родителей за развитие ребёнка
1. Воспитание в семье является первоосновой развития ребёнка как личности.
2. На каждого из родителей возлагается одинаковая ответственность за воспитание, обучение и развитие ребенка.
3. Родители и лица, которые их заменяют, обязаны:
постоянно заботиться о физическом здоровье, психическом состоянии детей, создавать надлежащие условия для развития их естественных способностей;
уважать достоинство ребёнка, воспитывать трудолюбивость, чувство доброты, милосердия, почтительное отношение к государственному и родному языку, семье, старших по возрасту, к народным традициям и обычаям;
воспитывать уважение к национальным, историческим, культурным ценностям украинского и других народов, заботливое отношение к историко-культурному достоянию и окружающей природной среде, любовь к своей стране;
способствовать получению детьми образования в учебных заведениях или обеспечивать полноценное домашнее образование в соответствии с требованиями относительно его содержания, уровня и объёма;
воспитывать уважение к законам, правам, основным свободам человека.
4. Государство предоставляет родителям и лицам, которые их заменяют, помощь в выполнении ими своих обязанностей, защищает права семьи.

Закон Украины «Про охорону дитинства»

Статья 19. Право на образование
Для детей-инвалидов и инвалидов с детства, которые нуждаются в опёке и постороннем уходе, органы управления образованием, с согласия родителей детей или лиц, которые их заменяют, обеспечивают обучение в общеобразовательных и специальных общеобразовательных учебных заведениях по соответствующим учебным программам, в том числе и в домашних условиях (ч. 7 ст. 19).
Дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые находятся в реабилитационных заведениях, заведениях и учреждениях системы здравоохранения, системы труда и социальной защиты населения, имеют право на получение образования по индивидуальным учебным программам, которые согласовываются с индивидуальными программами реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства (ч.8 ст. 19).

Исходя из вышеизложенного, законодательство Украины:
- обязывает получение детьми полного общего среднего образования (ст. 53 Конституции Украины);
- обеспечивает развитие различных форм образования (групповой и индивидуальной формы обучения) и свободный выбор любой формы обучения детей (ст. 53 Конституции Украины, ст. 51 Закона Украины «Про освіту» и абз.2 ч. 1 ст. 29 Закона Украины «Про загальну середню освіту»);
- предоставляет желающим право и создаёт условия для ускоренного окончания школы, сдачи экзаменов экстерном (ч. 1 ст. 13 Закона Украины «Про загальну середню освіту»);
- обеспечивает возможность родителям проводить обучение ребёнка за индивидуальной формой (ст. 29 Закона Украины «Про загальну середню освіту»);
- для детей-инвалидов и инвалидов с детства, которые нуждаются в опёке и постороннем уходе, обеспечивает обучение, в том числе и в домашних условиях (ч. 7 ст. 19 Закона Украины «Про охорону дитинства»);
- предоставляет возможность родителям в обеспечении получения детьми полноценного домашнего образования (абз. 5 ч. 3 ст. 59 Закона Украины «Про освіту»).

И еще. Чтоб все уже было в одном месте Улыбка

http://www.krok.org.ua/normativ-rus.php - нормативная база специального образования

http://olexa.org.ua/rus/law/law03.htm - конвенция о защите прав человека и основных свобод

http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm - конвенция о правах ребенкаДжерело: http://homeschool.mybb3.ru/viewtopic.php?t=28


Категорія: Документація | Додав: manuna (16.07.2015)
Переглядів: 538 | Теги: домашгя освіта, навчання вдома, навчаємося разом, екстернатна форма навчання | Рейтинг: 5.0/1

Схожі матеріали
  • [Коментарi iз соцiальних мереж]
  • [Коментарi за допомогою Порталу]
На пульсі новин!
При використанні авторської картинки цього сайту - активне посилання та розміщення банера -
ОБОВ'ЯЗКОВО!

Початкове навчання
Ми на facebook
Рецепт для мамочек
Реклама
Опитування
Які теми занять "ШКОЛИ молодих фахівців" найбільш Вам цікаві:
Всього відповідей: 464

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Замовити сертифiкат Замовити диплом Правила публікації Частi питання Про Портал Команда Порталу     Всi права захищенi!
    www.nachalka.com.ua © 2008-2012


Хостинг від uCoz

▲ ВГОРУ ▲