Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS
Сторінка 1 з 11
Модератор форуму: РІТА, petichka, АльонаВалеріївна 
Форум » Для освітян » Юридична консультація » Пенсія... Її оформлення.
Пенсія... Її оформлення.
Ірина_ВовчукДата: Понеділок, 28.03.2011, 20:12 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
Питання: Якими мають бути дії особи, котра досягла пенсійного віку, для правильного та своєчасного призначення пенсії.

Роз’яснює заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Наталія Шамбір.


Ірина Вовчук
 
Ірина_ВовчукДата: Понеділок, 28.03.2011, 20:12 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
Відповідь:

1. Звернутися за призначенням пенси можна в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку (ст.45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі — Закон №1058). Нагадаємо, що жінки мають право на пенсію за віком за досягнення 55 років, чоловіки — 60 років. Деякі категорії осіб мають право на пенсію із зниженням пенсійного віку. Порядок звернення за призначенням таких пенсій анало гічний порядку звернення за пенсією за досягнення жін ками — 55, чоловіками — 60 років.
Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до За кону України "Про загальнообов'язкове державне пен сійне страхування", затвердженого постановою прав ління Пенсійного фонду України від 25.11 -2005 р. №22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 р. за №1566/11846 (далі — Порядок 22-1), заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам подається заявником особисто або через представника (який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідче ної нотаріально) безпосередньо до управління Пенсійно го фонду України у районах, містах і районах у містах (да лі — Пенсійний фонд) за місцем проживання (реєстрації), або законним представником відповідно до законодавс тва за місцем проживання (реєстрації) заявника. У разі якщо особа, якій призначається пенсія, є недієздатною, заява подається опікунами (піклувальниками) за місцем їхнього проживання (реєстрації).
Заява про призначення пенсії працюючим громадянам подається працівником до Пенсійного фонду через упов новажену посадову особу підприємства, установи, орга нізації (далі — посадова особа). На бажання особи така заява може бути подана особисто за місцем проживання (реєстрації).

2. Перелік документів, потрібних для призначення пенсії за віком, визначений пунктом 7 Порядку 22-1 (на ведено нижче).
При підготовці документів слід перевірити також пра вильне їхнє оформлення. Насамперед це стосується тру дової книжки: як записів періодів роботи, так і записів прізвища, ім'я та по батькові й їхню подальшу зміну. Якщо в трудовій книжці є виправлення, то вони мають бути за віреними в установленому порядку. Відсутність номера наказу про прийняття (звільнення) з роботи, переве дення на іншу роботу (особливо це стосується посад, які дають право на пільгову пенсію) є підставою для відмови в зарахуванні відповідних періодів до стажу роботи.
У разі якщо мають місце такі факти, потрібно зверну тися до відповідних підприємств, установ, організацій (або архівних органів) для підтвердження відповідних пе ріодів роботи. Допомога у витребуванні відповідних до кументів може бути надана також посадовою особою або Пенсійним фондом.


Ірина Вовчук
 
Ірина_ВовчукДата: Понеділок, 28.03.2011, 20:12 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
3. Порядком 22-1 передбачено, що оформлення всіх документів та подання їх до органу, що призначає пенсію, здійснюється посадовою особою в 10-ден-ний термін з дня одержання заяви. Якщо підготовлені не всі потрібні для призначення пенсії документи, до Пен сійного фонду подаються наявні документи, а документи, яких не вистачає, подаються додатково в строки, перед­бачені п.5 цього Порядку.
Непрацюючі особи самі визначають дату подання доку ментів. Головним при цьому є те, щоб звернення за пенсією відбулося не пізніше від трьох місяців з дня досяг нення особою пенсійного віку.
У деяких випадках доцільним є подання документів до Пенсійного фонду -в максимально можливий пізніший термін. Зупинимося більш детально на цьому питанні.


Ірина Вовчук
 
Ірина_ВовчукДата: Понеділок, 28.03.2011, 20:13 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
Згідно зі ст.45 Закону № 1058 пенсія за віком признача ється з дня, що настає за днем досягнення пенсійного ві ку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.
Днем звернення за пенсією вважається день прий мання Пенсійним фондом заяви про призначення пенсії. У разі якщо до заяви про призначення пенсії додано не всі потрібні документи, Пенсійний фонд письмово пові домляє заявника про те, які документи слід подати до датково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо вони будуть подані не пізніше від трьох місяців з дня повідомлення про потребу по дання додаткових документів, то днем звернення за пен сією вважається день приймання заяви про призначення пенсії. Якщо документи, які слід подати додатково, про тягом трьох місяців не подані, пенсія за згодою особи призначається за наявними документами. У подальшому в разі надходження додаткових документів пенсія пере раховується зі строків, передбачених п.4 ст.45 Закону №1058, тобто з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма потрібними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма потрібними документами подано ним після 15 числа.
Отже, якщо зібрано всі документи, то до Пенсійного фонду можна йти одразу.
Якщо деякі документи не готові (зроблено запит до ін ших підприємств, установ, організацій чи архівних орга нів, або в інших випадках, де є велика ймовірність довго тривалого їхнього оформлення), доцільно звернутися до Пенсійного фонду перед закінченням тримісячного тер міну. Це дасть можливість використати максимально можливий термін для оформлення документів для при значення пенсії — шість місяців.
Приклад 1. Особа досягла пенсійного віку 1 лютого 2010 р. Заяву з відповідними документами, крім доку ментів про зарплату (зроблено запит до організації, яка знаходиться в Росії), подано 26 квітня 2010 р. За таких обставин для призначення пенсії з 2 лютого 2010 р. останній термін подання документів про зарплату — 25 липня 2010 р.
Приклад 2. Особа досягла пенсійного віку 1 лютого 2010 р. Заяву з відповідними документами, крім доку ментів про зарплату, подано 20 лютого 2010 р. За таких обставин для призначення пенсії з 2 лютого 2010 р. останній термін подання документів про зарплату — 19 травня 2010 р.
4. За Законом №1058 особі надано право відстрочи ти час призначення пенсії. Так, згідно зі ст.29 названого Закону особі, яка набула права на пенсію за віком відпо відно до цього Закону, але після досягнення пенсійного ві ку, передбаченого ст.26 цього Закону, виявила бажання працювати й одержувати пенсію з більш пізнього строку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підви щенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до ст.27 цього Закону, за кожний повний рік страхового стажу після досягнення пенсійного віку в такому порядку.


Ірина Вовчук
 
Ірина_ВовчукДата: Понеділок, 28.03.2011, 20:13 | Сообщение # 5
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
Кількість років відкладеного
виходу на пенсію за віком ------- Підвищення розміру пенсії, %

1 - 3,00

2 - 6,71

3 - 11,83

4 - 18,54

5 - 27,07

5 - 36,46

7 - 46,85

8 - 58,43

9 - 71,19

10 - 85,32

Слід пам'ятати, що бажання працювати "за надбавку" має бути оформлено належним чином: передусім заявою та відповідними документами. Згідно з пунктом 8 Поряд ку 22-1 під чає звернення із заявою про відстрочення ча су призначення пенсії подаються документи, зазначені пп. "а", "б" та "г" п.7 цього Порядку.
Заява про відстрочку часу призначення пенсії відпо відно до Закону №1058 подається працівником до Пен сійного фонду через посадову особу (п.2 Порядку 22-1).


Ірина Вовчук
 
Ірина_ВовчукДата: Понеділок, 28.03.2011, 20:13 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
Отже, слід рекомендувати (а посадовій особі сприяти цьому) пенсіонеру подавати до Пенсійного фонду довід ку про заробітну плату за якомога більший період своєї трудової діяльності. Це можуть бути навіть перші роки йо го трудової діяльності. Маючи такі дані, Пенсійний фонд за допомогою відповідного програмного забезпечення визначить найкращі 60 календарних місяців зарплати.
Якщо особа працювала за межами України, то питання можливості врахування під час обчислення пенсії зарпла ти, одержаної в цій країні, визначається на підставі між державних договорів (угод) у галузі пенсійного забезпе чення, підписаних Україною та відповідною державою. Так, якщо особа працювала в Росії, то відповідною уго дою в галузі пенсійного забезпечення, підписаною, в то му числі, Україною та Росією, передбачено можливість обчислення пенсії з урахуванням заробітної плати, одер жаної в Росії. У цьому разі подається довідка про зарпла ту згідно з додатком 1 до Порядку 22-1 (включаючи пері од після 1 липня 2000 р.). Якщо особа працювала на те риторії Республік Молдови або Білорусі, то відповідними угодами такого права не передбачено.
Довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та ін ших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або при пинили своє існування з інших причин, то довідки про за робітну плату видаються правонаступником цих підпри ємств, установ чи організацій або державними архівними установами. У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, во ни можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми. Установлення заробітку для обчислення пенсії на підста ві показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квит ки партій та рухів, громадських об'єднань не можуть слу жити документами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислення розміру пенсії (п.17 Порядку 22-1).
На жаль, трапляються випадки втрати документів про нараховану та сплачену заробітну плату. У разі якщо втрата документів мала місце в період до 14 липня 2006р., пенсіонер може перевірити доцільність визначення зар плати згідно з Порядком визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 р. №919 (на брала чинності з 14 липня 2006 р.).


Ірина Вовчук
 
Ірина_ВовчукДата: Понеділок, 28.03.2011, 20:13 | Сообщение # 7
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
Проте слід пам'ятати, що названий Порядок не дає можливості відновити ту зарплату, яку одержувала осо ба. Цей Порядок лише дає можливість під час визна чення зарплати для обчислення пенсії застосувати мі німально гарантовані стандарти (наприклад мінімальну зарплату). Тому потрібно намагатися взяти зарплату за ті періоди роботи, де збереглися документи про її на рахування та виплату;
г) особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред'явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце ЇЇ проживання (реєстрації) та вік).
Крім паспорта, за документ, що засвідчує місце прожи вання особи, приймається довідка уповноважених орга нів з місця проживання (реєстрації), в тому числі органів місцевого самоврядування.
Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації);
д) фотокартка особи, якій призначається пенсія (для видачі пенсійного посвідчення).
Документом, який підтверджує призначення особі пен сії, є пенсійне посвідчення, що видається Пенсійним фондом відповідно до Порядку обліку, зберігання, оформ лення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.03.2004 р. №4-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 р. за №427/9026 (із змінами).
Отже, це основний пакет документів, які подаються до Пенсійного фонду.
Водночас підчас приймання документів Пенсійний фонд перевіряє правильність оформлення заяви й поданих до кументів, відповідність викладених у них відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж; здійснює попередню правову експертизу змісту і належного оформ лення представлених документів; перевіряє правильність копій відповідних документів, фіксує й засвідчує виявлені розходження. У разі виникнення питань щодо поданих до кументів Пенсійний фонд має право вимагати від підпри ємств, установ та організацій, осіб дооформлення в тримі сячний термін з дня подання заяви прийнятих і подання додаткових документів, а також перевіряти у відповідних випадках обґрунтованість їхньої видачі.
Згідно із законодавством до пенсій установлюються надбавки, підвищення та інші компенсаційні виплати. Крім того, деякі категорії осіб мають право на пенсію із зни женням пенсійного віку. Тому до названих вище документів додаються також ті, які визначають право особи на відпо відну виплату. Перелік документів, які подаються під час призначення до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень, визначені п.1З Порядку 22-1. Перелік документів, які подаються за наявності пра ва на призначення пенсії із зниженням пенсійного віку, визначені пп. "ґ" п.7 Порядку 22-1.
Отже, перелік документів, які потрібно подати для об числення пенсії (крім основних), визначається в кожному конкретному випадку.


Ірина Вовчук
 
Ірина_ВовчукДата: Понеділок, 28.03.2011, 20:13 | Сообщение # 8
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
ДОДАТОК 1
Перелік документів, які надаються при призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень

При призначенні до пенсій надбавок, допомог, додат кової пенсії, компенсації та підвищень відповідно нада ються такі документи:
а) про перебування на утриманні заявника непраце здатних членів сім'ї. За такий документ приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування про перебування на утриманні чи про спільне проживання із заявником (п. 18 Порядку 22-1);
б) завірені в установленому порядку копії посвідчень: учасника війни; учасника бойових дій; інваліда війни; осо би, на яку поширюється чинність Закону України "Про ста тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; доку менти, що підтверджують наявність заслуг, передбачених ст.11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Підтвердженням можуть бути та кож документи, визначені Переліком документів, на під ставі одного з яких надаються пільги, передбачені Зако ном України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соці ального захисту" (додаток до постанови Кабінету Мініст рів України від 16.02.94 р. №94) (п.19 Порядку 22-1);
г) документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно з пунктом "г" ст.77 Закону України "Про пенсійне забезпе чення"). Таким документом є завірена в установленому порядку копія посвідчення реабілітованого. Для осіб, реа білітованих згідно із ст.3 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", приймаються довід ки органів внутрішніх справ, видані на підставі наявних у них відповідних документів (постанови про вислання, осо­бистих справ на виселених осіб тощо), а за відсутності та ких документів — довідки районних комісій з поновлення прав реабілітованих, видані на підставі встановленого факту виселення (п.20 Порядку 22-1);
ґ) документи про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, яко му надано статус гірського (для підвищення пенсії згідно із ст.6 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"). Такими документами є копія відповід ного посвідчення встановленого зразка або довідка ор гану місцевого самоврядування (органу виконавчої вла ди) (п.21 Порядку 22-1);
д) документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додатко вої пенсії відповідно до Закону України "Про статус і соці альний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор нобильської катастрофи"). Такими документами є копія відповідного посвідчення встановленого зразка;
е) копія посвідчення "Почесний донор України", "Почес ний донор СРСР" (для встановлення надбавки відповідно до Закону України "Про донорство крові та її компонентів").


Ірина Вовчук
 
Ірина_ВовчукДата: Понеділок, 28.03.2011, 20:14 | Сообщение # 9
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
ДОДАТОК 2
Перелік документів, які надаються для призначення пенсії із зниженням пенсійного віку

а) копія посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період (періоди) участі у бо йових діях (при призначенні пенсії згідно із абзацом шос тим п.3 Прикінцевих положень Закону №1058);
б) довідка медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК) про визнання особи інвалідом унаслідок пора нення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьків щини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворю вання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи вико нанням інтернаціонального обов'язку (при призначенні пенсії згідно із абзацом шостим п.3 Прикінцевих поло жень Закону №1058);
в) висновок МСЕК щодо причинного зв'язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, одержаними при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), або захворюванням, пов'язаним з перебу ванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку (при призначенні пенсії згідно із абзацом шостим п.3 Прикінцевих положень Закону №1058);
г) довідка МСЕК про визнання особи інвалідом по зору І групи — сліпим (при призначенні пенсії згідно із абзацом третім п.3 Прикінцевих положень Закону №1058);
ґ) документи закладу охорони здоров'я про наявність відповідного захворювання: гіпофізарного нанізму (лілі пути), диспропорційні карлики (при призначенні пенсії згідно із абзацом другим п.3 Прикінцевих положень Закону №1058);
д) копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за формою, затвердженою постановою Державного Ко мітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09.03.88 р. №122, або довідка військової частини, в складі якої осо ба брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об'єкт, де особою проводились роботи по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; копія посвідчення потерпілого від Чорно бильської катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на цих територіях, видана органами місцевого самоврядування (при призначенні пенсії із ви­користанням норм ст.55 Закону України "Про статус і со ціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"');
е) документи про народження та виховання дитини до чотирнадцятирічного віку (при призначенні пенсії згідно із п."ж" ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпе чення"); документи про народження дитини та виховання її до восьмирічного, з 01.01.2006 р. — шестирічного віку чи про визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом (при призначенні пенсії згідно з абзацом четвертим п.3 розділу XV "Прикінцеві поло ження" Закону №1058); (факт народження дитини вста новлюється на підставі свідоцтва про народження, а її вихо вання до зазначеного віку— на підставі свідоцтва про наро дження чи паспорта дитини; у разі смерті дитини подається свідоцтво про смерть);
є) заява матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують її відсутність (свідоцтво органу РАГС про смерть, рішення суду про визнання її безвісно відсутньою тощо), в разі звернення за пенсією батька, яким здійснювалось виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда (при призна ченні пенсії згідно з абзацом п'ятим п.З розділу XV "При кінцеві положення" Закону №1058);
ж) клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію (для призначення пенсії відповідно до ст.26 Зако ну України "Про зайнятість населення").
Документи, потрібні для призначення пенсії, можуть бу ти подані як в оригіналах, так і в копіях, засвідчених у нота ріальному порядку або адміністрацією підприємства, уста нови, організації, що подає документи заявника для при значення пенсії, чи органом, що призначає пенсію.
Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. У разі якщо підтвердженням страхо вого стажу є трудова книжка, подається копія з неї, за свідчена адміністрацією підприємства, установи, органі зації за місцем останньої роботи або органом, що при значає пенсію (п.30 Порядку 22-1).


Ірина Вовчук
 
Ірина_ВовчукДата: Понеділок, 28.03.2011, 21:10 | Сообщение # 10
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
Питання:
Працюю вихователем дошкільного закладу. Педагогічний стаж 26 років. З 1991 по 1997 була у декретній відпустці по догляду за дитиною (3 роки з оплатою, 3 - без оплати).Чи маю я право піти на пенсію за вислугою років?

Відповідь:
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 року №909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на вислугу років” пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я і соціального захисту призначаються при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років. Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3 (6) років входить до педагогічного стажу для виходу на пенсію за вислугу років.


Ірина Вовчук
 
ТанюшаДата: Четвер, 28.04.2011, 17:26 | Сообщение # 11
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Награды: 5
Статус: Offline
Поясніть. будь ласка. як правильно оформити пенсію не за віком. а так звану дольову. із 25 річним педстажем.Дякую

Відповідь:
Хід дій:
1. спочатку у відділ кадрів--щоб впевнитись, що всі записи вірні і є 25 років стажу;
2. далі в бухгалтерію--за довідками про зарплату за всі роки до 2000 та за компенсації + копія паспорта, ідиф. коду, диплому і довідка про звільнення з роботи (зі школи);
3. і в пенсійний!

Консультацію надала Людмила Зубок.

 
Ірина_ВовчукДата: Четвер, 28.04.2011, 21:23 | Сообщение # 12
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 803
Награды: 6
Статус: Offline
Необходимо попасть в ПЕРЕЛІК закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.
Стаття 57. Гарантії держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів
1. Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:
належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;
підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;
правовий, соціальний, професійний захист;
надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла; { Частину першу статті 57 доповнено абзацом згідно із Законом N 3461-IV ( 3461-15 ) від 22.02.2006 }
компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці;
призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;
виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;

:ac28
при призначенні пенсій за вислугу років вчителям застосовуються норми двох Законів України: “Про пенсійне забезпечення” та “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Закон України “Про пенсійне забезпечення” застосовується в частині визначення права на пенсію, передбаченого в ст.ст. 52, 55. Пп. “е” ст. 55 визначає право на пенсію працівників освіти при наявності спеціального стажу від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України (Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років), незалежно від віку. При визначенні права на пенсію вчителів органи Пенсійного фонду України користуються постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 року №909 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України №1436 від 26.09.2002 року, якими, зокрема, передбачено, що пенсії за вислугу років працівникам освіти призначаються при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років на посадах в закладах та установах освіти.

Примітки:

1. Вчителі й інші працівники освіти заочних навчальних закладів, зазначених у цьому переліку, відносяться до числа осіб, що мають право на одержання пенсії за вислугу років. 1-1. Лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад), які працюють у навчальних закладах і установах, перелічених у розділі “Освіта”, відносяться до числа осіб, що мають право на пенсію за вислугу років.

2. Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених цим переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ.

3. Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 р., яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства, в тому числі на посаді старшої піонервожатої, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.

Особливості зарахування педагогічного стажу

При визначенні права на пенсію за вислугу років стаж роботи педагогічного працівника обчислюється за нормами закону «Про пенсійне забезпечення» (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1788-12) та постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=637-93-%EF)- за даними трудової книжки, а в разі необхідності - уточнюючих довідок. Наявність трудової книжки при визначенні права на пенсію за вислугу років є обов'язковою.

Розмір пенсії за вислугу років визначається за нормами закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1058-15) Він обчислюється із середньомісячного заробітку, одержуваного перед припиненням роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Розміри пенсій визначають відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього закону.


Ірина Вовчук
 
ТанюшаДата: Вівторок, 03.05.2011, 05:38 | Сообщение # 13
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Награды: 5
Статус: Offline
СПАСИБІ smile
 
Форум » Для освітян » Юридична консультація » Пенсія... Її оформлення.
Сторінка 1 з 11
Пошук:

Замовити сертифiкат Замовити диплом Правила публікації Частi питання Про Портал Команда Порталу     Всi права захищенi!
    www.nachalka.com.ua © 2008-2012


Хостинг від uCoz

▲ ВГОРУ ▲